ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

اسعد بختیاری

پشت کوهی آری از پشت کوه آمده ام… چه می دانستم این طرف کوه باید برای ثروت حرام خورد… برای عشق خیانت کرد… برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد… برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند… وقتی هم با تمام سادگی ام دلیلش را می پرسم …می گو یند :… ادامه مطلب »

روشن
تاریخ نشر : ۱۳-۰۶-۹۲