ندای جوانی

صدای جوان روشنگر ایرانی

گرسنگی

مهربانی به حیوانات

مهربانی به حیوانات وقتى خرس قطبى مادر به همراه دو فرزندش از شدت گرسنگى به کمپ روس ها آمدند، یک سرباز روس با مهربانى از آنها پذیرایى مى کند، واکنش فرزند کوچک این خرس دیدنى است.

امین فراست
تاریخ نشر : ۲۳-۱۰-۹۵
دستبندی : اجتماعی